వామ్మో! డ్రైవర్ లేని కార్లు వచ్ఛేశయ్

డ్రైవర్ లేని కార్లు ఇండియా రోడ్ల మీద పరుగులు తిరిగే రోజులు దగ్గరే ఉన్నాయని అనుకుంటున్నావా? వేమో లాంటి కంపెనీలు అమెరికాలో పరీక్షిస్తున్న డ్రైవర్‌లేని కార్ల గురించి …

Read more